Tiedotteet

LSO Osuuskunnan vuosikertomus 2022 on julkaistu

LSO Osuuskunnan vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu pdf-muotoisena verkkosivuillamme osoitteessa www.lso.fi > Vuosikertomukset


Hinnanmuutokset siirtyivät ruokaketjussa eteenpäin viiveellä

Kertomusvuotta leimasi korkea inflaatio. Korona- ja katovuodesta 2021 alkanut tuotantopanosten hinnannousu jatkui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kotieläintilojen tuotantopanosten hinnat nousivat ennätyksellisen korkealle. Turvatakseen kotimaisen lihan saatavuuden elintarviketeollisuus nosti tuottajahintoja etupainotteisesti suhteessa päivittäistavarakauppaan. Huolimatta tuottajahinnan merkittävästä noususta lihatilojen kannattavuuskriisi pitkittyi. Loppuvuotta kohti kuluttajahintojen nousu leikkasi kotitalouksien ostovoimaa ja muutti kulutusta.

Maatalouden pitkittynyt kannattavuuskriisi sekä rakennemuutoksen jatkuminen näkyy kotieläintilojen ja jäsenmäärän vähenemisenä. Samanaikaisesti tuotantoaan jatkavien jäsentilojen tuotannon arvo ja osuuspääomavelvoitteen määrä kasvavat. Tuottajahintojen ja tuotantopanosten tuleva hintakehitys sekä lihantuotannolle tulevaisuudessa asetettavat vaatimukset määrittävät jäsentilojen kyvyn tuottaa kansallisen vaatimustason lihaa jatkossa.

Osuuskunnan omistus HKScanissa oli tilikauden päättyessä ennallaan 30,13 prosenttia osakepääomasta ja 59,43 prosenttia äänimäärästä. Osakkeiden hankintamenoon kirjattiin tilikaudella 31,2 miljoonan euron realisoimaton arvonalennus. Osakkeiden arvostuksessa on huomioitu osakkeiden strateginen merkitys ja pitkän tähtäimen tuottopotentiaali. Osakkeiden kirjanpitoarvo 76,3 miljoonaa euroa vastaa osuuskunnan omistusosuuden mukaista osuutta HKScan-konsernin omasta pääomasta.

Osuuskunnan vertailukelpoinen liiketulos ilman käyttöomaisuusosakkeiden realisoitumatonta arvonalennusta oli voitollinen 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Realisoitumattomalla arvonalennuksella ei ole vaikutusta osuuskunnan tuloverotukseen, nettovarallisuuteen eikä siten osuuskunnan osuuksien omistajien verotukseen.


LSO Osuuskunnan vuosikertomukset ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa osuuskunnan verkkosivujen osiossa Vuosikertomukset