Hallinnon tehtävät

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄT

Osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää vaalipiireittäin valittu edustajisto. Edustajiston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen kesäkuun 25. päivää.

Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin osuuskuntalain mukaan pidettävä.

Edustajiston varsinaisessa kokouksessa:

1. päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tai muusta toimenpiteestä, johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat aihetta

3. päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

4. määrätään edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

5. vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon, että lukumäärää ei voida alentaa enempää kuin jäseniä on erovuorossa, ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

7. määrätään, missä sanoma- tai muissa lehdissä kutsu edustajiston kokouksiin ja ilmoitukset osuuskunnan jäsenille tai edustajille voidaan julkaista

8. Edustajisto valitsee keskuudestaan osuuskunnan hallintoa valvomaan vähintään kaksijäsenisen tarkastusvaliokunnan jolle on toimitettava osuuskuntaa koskevat viranomaisten, tilintarkastajan sekä muut tarkastuskertomukset ja jonka on esitettävä havaintonsa niistä ja muusta hallinnosta kerran vuodessa edustajistolle.


HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvoston tehtävä on lähinnä LSO Osuuskunnan strategisen tason ohjaus ja valvonta. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää.

Hallintoneuvoston tehtävä on:

1. valvoa, että osuuskunnan hallintoa hoidetaan sopusoinnussa lain, LSO Osuuskunnan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston omien päätösten kanssa

2. ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen palkkaetunsa ja nimetä hänen sijaisenaan toimiva johtaja

3. vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä ja valita tarvittavat hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa

4. päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka organisaation olennaista muuttamista

5. antaa hallitukselle ohjeita asioista, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä

6. päättää osuuskunnan kiinteistön ja vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksineen luovuttamisesta

7. valvoa tytäryritysten liiketoimintaa

8. päättää osuuskunnan suhteista muihin järjestöihin

9. vahvistaa tilinpäätöksen perusteet

10. tarkastaa toimintakertomus sekä antaa se, oma kertomuksensa, tilintarkastajien kertomus ja mahdollisesti vaaditut selvitykset edustajistolle

11. päättää edustajiston kokouksen koolle kutsumisesta ja vahvistaa siinä käsiteltävät asiat.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

LSO Osuuskuntaa edustaa ja sen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen tehtävä on: 
1. päättää jäsenten ottamisesta osuuskuntaan

2. ottaa ja erottaa osuuskunnan muun henkilökunnan kuin toimitusjohtajan

3. päättää velan ottamisesta ja takaussitoumusten antamisesta

4. päättää panttioikeuden perustamisesta osuuskunnan omistamaan omaisuuteen

5. antaa oikeus osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen samoin kuin prokuran

6. valmistella hallintoneuvoston käsittelyyn menevät asiat.