Tiedotteet

Suomalaisen lihantuotannon toimintaedellytysten turvaaminen on osuuskunnan keskeinen viesti ministeri Kurviselle

LSO Osuuskunnan puheenjohtajisto tapasi maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen ja ministeriön virkamiesjohtoa Helsingissä 11.8.2022.

Ajankohtaistapaamisessa

  1. läpikäytiin lihatilojen pitkittynyttä kannattavuuskriisiä,
  2. peräänkuulutettiin vastuullisuutta julkisiin hankintoihin sekä
  3. keskusteltiin toimenpiteistä aktiivitilojen tuotantoedellytysten turvaamiseksi. 

 

Lihatilojen pitkittynyt kannattavuuskriisi

Vuoden edetessä huoli lihatilojen voimakkaasti heikentyneestä kannattavuudesta on jatkunut. Tilannekuva on karu. Kaikkea lihantuotantoa koskeva pitkittynyt kannattavuusvaje yhdistettynä tuotantopanosten poikkeuksellisen korkeaan hintaan vaarantaa kotimaisen lihantuotannon jatkuvuuden ja kehittymisen.

Tuottajahintojen viiveellä tapahtunut nousu ei riitä kattamaan panoshintojen nousua. Tämä johtuu pääosin siitä, että Suomen elintarvikemarkkinoissa ei ole ollut toimivia mekanismeja, jotka huomioisivat tuotantopanosten hintojen äkillistä nousua kesken hinnoittelujaksojen. Ketjun loppupää, vähittäiskauppa, hinnoittelee tuotteet paljon ennen luotettavaa tietoa sadosta ja tuotantohetkellä vallitsevasta kustannustasosta.

Tilanteeseen on saatava korjaus. Lihantuotannossa ja -jalostuksessa pitää olla keinoja viedä tuotantopanosten hintojen nousu myyntihintoihin aiempaa nopeammalla aikataululla. Tuottajahinta on saatava tasolle, joka turvaa suomalainen lihantuotannon jatkuvuuden ja kehittymisen sekä kuluttajan arvostaman kotimaisen lihan saatavuus.

 

Vastuullisuutta julkisiin hankintoihin

Kotieläintuotannolle asetetaan kasvavassa määrin muita velvoitteita kuin turvallisen ruuan saatavuuden varmistaminen. Yhteiskunnan vaateet liittyvät esim. ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Lihantuotantoa koskevat vaateet ovat kasvavia, kun samanaikaisesti lihantuotantoon ja siinä onnistumiseen kohdistuvat tuet ovat etenkin sika- ja siipikarjatalouden osalta laskevia.

Kuluttaja arvostaa kotimaista ruokaa ja haluaa itse valita mitä syö. On pidettävä huolta, että julkisissa ruokapalveluissa on tarjolla kotimaisen vaatimustason täyttäviä kotieläintuotteita. Julkisissa hankinnoissa pitää huomioida maatalouden poikkeuksellinen kustannuskriisi. Julkiset hankinnat ovat olennainen osa turvaamaan kansallinen ruokaturva ja huoltovarmuus.

 

Aktiivitilojen tuotantoedellytysten turvaaminen

Yhteiskunnan asettamien kasvavien velvoitteiden lisäksi tukipolitiikka kohdentuu huonosti tuotantoaan kehittäneille ja kehittäville kotieläintiloille. Viimeisimpänä ns. ”kriisituki”, jonka kohdentuminen pahiten kustannuskriisistä kärsiville tuotantoaan kehittäneille kotieläintiloille on heikko.

Suuri epäkohta nykyisessä tukikokonaisuudessa on epäsuhta etelän ja muun maan sika- ja siipikarjatuottajien osalta. Tukien määrä on ollut aleneva ja tukitasoero alueiden ja tilojen välillä on todellinen. Tuotannon jatkuvuuden ja kehittymisen varmistamiseksi tähän on saatava korjaus sekä uskottava näkymä tulevaan. Yksimahaistuotannon elinvoiman varmistamisella on suora myönteinen vaikutus kotimaiseen viljanviljelyyn ja -käyttöön.

Märehtijäpuolella eläinpalkkioiden tukijärjestelmän muutokset aiheuttavat hämmennystä ja huolta tulevasta. Eu-nautapalkkion muutos ja ennen kaikkea ennakkomaksun siirtäminen useammalla kuukaudella ensivuoden puolelle aiheuttaa suuria ongelmia etenkin A- ja B-alueen tiloille.

Maatalouspolitiikassa on luotava kaikille alueille ja tuotantosuunnille uskottava näkymä tulevasta. Yhtä lailla alueita ja tuotantosuuntia on kohdeltava tasavertaisesti.

 

Lopuksi

Heikossa kannattavuustilanteessa väärin kohdentuva tukipolitiikka voi vähentää panostuksia tehokkaaseen ja järkevään elintarviketuotantoon.

On kaikkien etu varmistaa alkutuotannon kannattavuus ja elintarvikemarkkinoiden toimivuus. Vain näin luodaan edellytykset kuluttajan arvostaman, vastuullisesti tuotetun, suomalaisen lihan saatavuudelle myös jatkossa.

Suomalaisten lihantuottajien yhteisönä vetoamme Teihin, jotta kaikin voimin luotte osaltanne tässä poikkeuksellisen vaikeassa kannattavuustilanteessa edellytykset suomalaisen lihantuotannon jatkuvuudelle.   Tuotantotapamme on vastuullinen ja olemme kansakunnalle työllisyyden ja huoltovarmuuden kannalta elintärkeä toimiala.

 

LSO Osuuskunta

Ilkka Uusitalo, Hallituksen puheenjohtaja
Jari Mäkilä, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Henrik Jensen, hallituksen varapuheenjohtaja
Matti Kaase, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Veikko Kemppi, toimitusjohtaja